Sudah diterima

Hai semua pemenang BonCabe Kontes Teriak Pedas Gilaaa! congratulations ya!! Silakan isi data di bawah ini melalui link http://boncabe.com/hubungi (masukkan data di bawah dalam kolom berita, untuk topik silakan pilih lomba)

A = Username Twitter atau Facebook:
B = Nama Lengkap:
C = No Hp/No Tel:
D = Alamat sesuai KTP:
E = Alamat Pengiriman (khusus pemenang goodybag):
F = Nomor KTP:
G = Attach hasil scan KTP yang terlihat jelas nomor KTP (bagi pelajar yang belum memiliki KTP dapat mengattach kartu pelajar):
H = Attach foto kopi kartu NPWP (Jika ada, khusus bagi para pemenang uang tunai):
I = Nama rekening, nomor rekening, Bank & cabang (khusus bagi para pemenang uang tunai):

Pastikan data dirimu sudah terisi betul-betul lengkap, benar, dan jelas ya, karena kesalahan pengisian data merupakan tanggung jawab penuh kamu.
Penerimaan kelengkapan detail data pemenang adalah terhitung dari tanggal 6 Mei-13 Mei pukul 12 siang.
Jika hingga waktu yang ditentukan datamu masih ada yang belum lengkap, mohon maaf hadiah akan kami alihkan.
Jika kamu sudah mengisi data tersebut, kamu dapat melihat status kelengkapan detail datamu di http://boncabe.com/status (minimal 1 hari kerja setelah kamu men-submit datamu)
Jika kamu merasa sudah mengirimkan data lengkap namun di kolom status tersebut belum tercentang, silakan segera hubungi kami dengan mention ke Twitter @BonCabe atau message kami via Fanpage Facebook boncabe. Atau jika masih kurang jelas, feel free to ask 🙂

ABCDEFGHI
Agus Hendra Kuswaravvv-vv-v
Anisha Irmavvvvvv--
Ari Widiantovvv-vv-v
Arya Pratamavvvvv---
Benny Vatleniavvvvvv--
Bukan Mamah Biasavvvvvv--
Citi Anggrek Ashtervvvvvv--
Debbie Santeravvvvvv--
Deka Erfianavvvvvv--
Dessy Arianivvvvvv--
Diwayz Sampurnavvv-vv-v
Doni Kemudianvvv-vvvv
Drajat HiTomyvvv-vv-v
Dyna Prima Andhinivvvvvv--
Edo Corbuziervvv-vv-v
Esther Diclairvvv-vvvv
Fadjar Wibowantovvvvvv--
Ferdian Nahvvv-vv-v
Fietra
Fitria Ismah Putrivvvvvv--
Gus Bagusvvv-vv-v
Hendrie Bimantara Putravvvvvv--
Iman Prasasti Nurrahman
Ivan T Ragastavvv-vv-v
Kevin Linggajaya
Lian Putra Melayuvvv-vv-v
Michael Delpopivvv-vv-v
Miftachul Rahardonivvv-vv-v
Mira Noveeshavvv-vv-v
Muhammad Ammar Fauzivvvvvv--
Muhammad Ardi Wahyuvvv-vv-v
Muhammad Fadlyvvvvvv--
Nining Sariningsihvvvvvv--
Nisrina Hanifah Salmavvvv-v--
Nofa Eka Aprilianivvvvvv--
Pandan Pharmacist LuvPinkvvvvvv--
Rezky Kurniansyah Adityavvv-vv-v
Ryan Firmansyahvvv-vv-v
Saparizan M Putravvvvvv--
Sofie Siti Sofiahvvvvvv--
TegarAditya FadillahSyahid Tegarafsvvv-vvvv
Tha Ghetha's (Munawarah)vvv-vv-v
Toko Crashvvvvvv--
Triyono Keitarovvv-vv-v
Tyash Salwa April Adib
Wahyu Galih Aji
Yesi Putrilia Martasrivvvvvv--
Yoga S Prastyovvvvvv--
Yuliana Chandravvvvvv--
Yusriyah Mujtahidah
Copyright © 2019 KOBE BOGA UTAMA. All rights reserved • Privacy Policy